60 muzikale symbolen en tekens die iedereen zou moeten kennen

Muzikale symbolen stellen ons mensen in staat de muziek te interpreteren en op te schrijven. Zij vormen de "taal" van de muziek. Hoewel het tegenwoordig niet meer nodig is om muziek te kunnen lezen om muziek te produceren, kan het nuttig zijn om enige basiskennis te hebben.
Inhoudsopgave

Wij mensen spelen en genieten van muziek zolang we ons kunnen herinneren. Maar op een gegeven moment besefte men dat men een soort "taal" moest ontwikkelen om muzikale ideeën op te schrijven en door anderen te laten interpreteren.

Muzikale tekens of symbolen zijn grafische voorstellingen die je kunt gebruiken om muziek te schrijven en te lezen. Elk muziekteken heeft een specifieke functie - een "opdracht" of "instructie" aan de musicus die het leest.

Advertentie

Tegenwoordig worden muziekstukken meestal geschreven via MIDI, maar muziektekens worden al sinds de VIII eeuw gebruikt.

Het document waarin de verschillende muzikale tekens zijn geschreven wordt een "score" genoemd; en de partituur bestaat uit verschillende "staven" (of staven). Muzikale tekens of symbolen worden op de notenbalk geplaatst.

Drie duigen
3 Staafsystemen

De baak is een patroon van vijf horizontale lijnen die evenwijdig lopen en op gelijke afstand van elkaar. Overeengekomen werd de regels van beneden naar boven te tellen: De onderste regel is de eerste en de bovenste regel is de vijfde.

De ruimten tussen de lijnen worden spaties genoemd en worden ook van onder naar boven geteld. De notenbalk bestaat dan uit vijf lijnen en vier spaties, waarin de tekens voor het schrijven van de noten worden geplaatst.

De notenbalk zou je kunnen vergelijken met de pianorol van je DAW !

Ook interessant:

Indeling van de muzikale tekens

Sleutel

De sleutel zijn muzikale tekens die aan het begin van de notenbalk worden geschreven. Zij worden gebruikt om de naam van de noten op de notenbalk aan te geven en tegelijkertijd de plaats aan te geven die zij in de algemene toonladder moeten innemen.

De bekendste en meest gebruikte sleutel is de Solsleutel.

De algemene toonladder is de vereniging van alle noten, van de laagste tot de hoogste, die door stemmen of instrumenten kunnen worden gespeeld.

Hoe worden de clefs genoemd?
Hoe worden de clefs genoemd?

In de moderne muziek worden drie spieën gebruikt:

 • De bassleutel, die op de derde, vierde of vijfde regel van de notenbalk staat.
 • De do-sleutel, die op de eerste, tweede, derde en vierde regel van de notenbalk staat.
 • De solsleutel, die op de eerste en tweede regel van de notenbalk staat.
De 3 gebruikelijke klanken
De 3 gebruikelijke klanken

De clefs geven hun naam aan de noten die zich op dezelfde lijnen bevinden als die welke zij bezetten.

Noot waarde

Klik hier voor het uitgebreide artikel over muzieknootwaarden

In de muziek is de nootwaarde een teken dat de muzikale duur van een bepaalde noot in een muziekstuk grafisch weergeeft. De relatieve duur van een noot wordt grafisch weergegeven door de kleur of vorm van de nootkop, de aan- of afwezigheid van de nootstam en de aan- of afwezigheid van haakjes.

De meest gebruikte cijfers zijn er zeven en worden als grafische elementen van muziek als volgt aangeduid: Hele noot, Halve noot, Kwartnoot, Achtste noot, Zestiende noot en Tweeëndertigste noot.

De verschillende notenwaarden
De verschillende notenwaarden: hele noot, halve noot, kwartnoot, achtste noot, zestiende noot, tweeëndertigste noot, vierenzestigste noot 

Er zijn zeven muzikale hoofdfiguren, gerangschikt van groot naar klein:

 • Hele noot, markeert vier slagen (4).
 • Halve noot, twee slagen (2).
 • Kwartnoot, een slag (1).
 • De achtste nooteen halve tel (1/2).
 • Zestiende noot, slaat een kwart van een tel (1/4).
 • Tweeëndertigste nooteen achtste van een tel (1/8).
 • Vierenzestigste noten markeert een op zestiende van een tel (1/16).

Verdring karakter

Accidentalen of toevalligheden zijn de tekens in de muziek die de intonatie (of toonhoogte) van natuurlijke en veranderde klanken veranderen. De meest voorkomende accidentals zijn de Cross, de b en de Ontbindingsteken.

Kruis, b en resolutie teken
Kruis, b en resolutie teken

Er zijn in totaal 5 van zulke muzikale tekens:

 • De Cross. Verhoogt de intonatie van de noot met een halve toon.
 • De Dubbel kruis. Verhoogt de intonatie van de noot twee keer zo veel als het eenvoudige kruis.
 • De b. Verlaagt de intonatie van de noot met een halve toon.
 • De Dubbel b. Verlaagt de intonatie van de noot twee keer zo veel als de eenvoudige Es.
 • De Ontbindingsteken. Vernietigt het effect van scherp en vlak. Het verlaagt de toon die het kruis ophief en verhoogt de toon die de b verlaagde.

Ook interessant: De 13 beste elektrische gitaren voor beginners en pro's

Teken

Accidentalen zijn muzikale tekens die helemaal aan het begin van een partituur staan, na de sleutel en voor de maataanduiding. Zij bepalen de sleutel en worden ook wel sleutelsignaturen genoemd. Ze veranderen alle noten met dezelfde naam in een muziekstuk.

Sleutel handtekeningen verschijnen altijd in een bepaalde volgorde, afhankelijk van of het bs of sharps zijn. De volgorde van de bs is de omgekeerde volgorde van de kruisen en omgekeerd. De tussenruimte is altijd een Vijfde.

Volgorde van de bs:

B♭ - E♭ - A♭ - D♭ - G♭ - C♭ - F♭ Battle Ends And Deigen Goes Charles' Fverder"

Volgorde van de kruizen:

F♯ - C♯ - G♯ - D♯ - A♯ - E♯ - B♯ Father Charles Goes Deigen And Ends Battle.

Waarschuwingsbewijs

Waarschuwingsaccenttekens of waarschuwingsaccenttekens zijn accenttekens die overbodig zijn, maar geplaatst worden om leesfouten te voorkomen. Momenteel wordt ervan uitgegaan dat de maatstreep het effect van een dislocatiemarkering opheft (behalve in het geval van onduidelijke noten). Wanneer dezelfde noot echter in de volgende maat voorkomt, gebruiken redacteuren het accidental vaak als een herinnering aan de juiste toonhoogte van die noot. Het gebruik van accidentalen varieert, maar wordt in bepaalde situaties als verplicht beschouwd, zoals in de volgende:

 • Wanneer de eerste noot van een maat wordt beïnvloed door een verandering in de vorige maat. Als, na een slur die het effect van het accidental over de maat draagt, dezelfde noot in de volgende maat weer voorkomt.
 • Er zijn nog andere toepassingen, maar die worden niet constant gebruikt. Waarschuwingsaccidenten worden soms tussen haakjes geplaatst om hun reminiscentiekarakter te benadrukken. Aanvullende accidentalen kunnen worden gebruikt om dubbelzinnigheden te verduidelijken, maar moeten tot een minimum worden beperkt.

Klok

De measure is een metrische muzikale eenheid die bestaat uit verschillende tijdseenheden (muzikale figuren) georganiseerd in groepen waarin er een contrast is tussen geaccentueerde en ongeaccentueerde delen.

Tijdsaanduidingen kunnen volgens verschillende criteria worden ingedeeld. Binaire, ternaire en quaternaire maatsoorten worden onderscheiden naar het aantal tellen waaruit zij bestaan. Anderzijds zijn er, afhankelijk van de binaire of ternaire onderverdeling van elke maat, enkelvoudige maten (of maten met binaire onderverdelingen) tegenover samengestelde maten (of maten met ternaire onderverdelingen).

Verschillende maatsoorten
Verschillende maatsoorten

De grafische weergave van de maataanduiding wordt gegeven door het nummer van de maataanduiding, een conventie die in de westerse muzieknotatie wordt gebruikt om aan te geven hoeveel tellen elke maat heeft en welk muziekfiguur een tel definieert.

In bladmuziek worden maten geplaatst aan het begin van de notenbalk van het werk of na een dubbele maat om een maatwisseling aan te geven. De onderverdeling in balken wordt weergegeven door verticale lijnen, staaflijnen of barlijnen genoemd, die loodrecht op de notenbalken staan.

De reeks waarden, noten of rusten die tussen twee scheidingslijnen liggen, vormen een maat. De som van deze waarden moet gelijk zijn voor alle maten waaruit een muziekstuk bestaat en daarom moeten alle maten even lang zijn.

Herhaal teken

In de muziek is een herhalingsteken een teken dat aangeeft dat een gedeelte moet worden herhaald. Als het stuk een enkel herhalingsteken heeft, betekent dit dat het vanaf het begin herhaald moet worden en dan verdergaat (of eindigt, als het teken aan het eind van het stuk staat).

Hetzelfde muzikale teken, maar in de tegenovergestelde richting, geeft de plaats aan waar de herhaling moet beginnen. Deze zijn vergelijkbaar met de aanduidingen da capo en dal segno.

Deze tekens helpen om ruimte te besparen in de partituur, aangezien één of meer maten vaak herhaald worden.

Behoud van bogen (ligatie)

Een tie is een teken dat twee muzieknoten van dezelfde toon verbindt, zelfs als ze van verschillende lengte zijn. Dit teken geeft aan dat de waarde van de tweede noot wordt opgeteld bij de waarde van de eerste noot.

Steunbogen
Steunboog

De band is essentieel om looptijden te verkrijgen die niet met andere tekens kunnen worden geschreven.

Breuken

In de muziek is een rust een symbool dat de duur van een bepaalde rust in een muziekstuk grafisch weergeeft. De grafische weergave van de relatieve duur van een rust geschiedt door een reeks van verschillende symbolen waarvan de eigenschappen worden gewijzigd, b.v. hun plaats op de notenbalk of het aantal tikken dat zij hebben.

Als er een pauze op de staf staat, betekent dit dat we die rol niet moeten spelen.

Muzikale pauzes
Boven: noten; Onder: Breuken

Er zijn zeven cijfers van stilte, zij drukken de min of meer lange duur uit van de afwezigheid van geluid:

 • Hele pauze
 • Halve pauze
 • Kwart pauze
 • Achtste rust
 • Zestiende noot rust
 • Dertig seconden pauze
 • Vierenzestigste pauze

Fermata

In de muzieknotatie is het een teken dat een rustpunt aangeeft en de duur verlengt van de muziekfiguren waarop het betrekking heeft. Dat wil zeggen, deze verlenging onderbreekt de maat die tot dat moment is gespeeld, en de betreffende noot, rust of maat moet langer worden aangehouden dan in de partituur is aangegeven.

Hoe lang de tijd precies wordt verlengd, is ter beoordeling van de uitvoerder of dirigent, hoewel het gebruikelijk is de duur te verdubbelen.

Fermata, een muzikaal teken
Fermata, een muzikaal teken

In de aria da capo is het het teken dat het einde van het eerste deel aangeeft ("fine"). En in soloconcerten markeert het de zogenaamde cadenzen, die gewijd zijn aan de improvisatie van de solist.

Syncope

Syncopen in de muziek is een compositiestrategie die de regelmaat van het ritme op een bepaalde manier onderbreekt door een noot te benadrukken op een zwak of halfsterk punt in een maat.

Het kan worden geschreven met noten die verder gaan dan de sterke tel van de maat: Syncopatie van kwart en achtste noten
Syncopatie van kwart en achtste noten
Het kan geschreven worden met pauzes (in dat geval heet het een contratiempo). Als het instrument dat het ritme speelt geen aangehouden noten produceert, klinkt het hetzelfde als wanneer het met getallen wordt geschreven: Syncopatie van pauzes
Syncopatie van pauzes
Als het instrument lange getrokken noten produceert, krijg je hetzelfde ritme als je de syncopatie speelt die met slurs is geschreven: Syncopatie door langgerekte tonen
Syncopatie door langgerekte tonen

Let op verdelingen: Duole, triplet, quarto, quintole...

Speciale waardegroepen, kunstmatige groepen, onregelmatige waarden of gewoon notenverdelingen zijn, in de muziek, groepen noten die een andere duur hebben (langer of korter) dan die welke zij vertegenwoordigen als een natuurlijke groep.

In principe is elke vorm van indeling van de ritmische eenheid mogelijk, zolang zij maar is afgeleid van reeds bestaande figuren. Dit wordt natuurlijke deling genoemd.

Indien daarentegen de deling geschiedt met behulp van getallen die niet uit de gebruikelijke getallen zijn afgeleid, maar uit kunstmatige groepen, heet het kunstmatige deling.

De meest gebruikte notenverdeling in moderne muziek is de triool, een speciale notenverdeling die bestaat uit drie gelijke getallen die gespeeld worden op het moment dat er maar twee gespeeld zouden moeten worden, hoewel dit niet noodzakelijkerwijs het geval is, omdat twee noten zoals een kwartnoot en een achtste noot ook gecombineerd kunnen worden tot een triool.

Ze worden gewoonlijk genoteerd door een balkje met het cijfer 3 erboven te plaatsen. Het drietal is een groep met een bijzondere waardering door reductie, want drie in de tijd van twee betekent dat de getallen noodzakelijkerwijs sneller zijn. De triool wordt meestal gebruikt om een samengesteld metrum (de maateenheden van de maat zijn gegroepeerd in drieën) of een eenvoudig metrum (de maateenheden van de maat zijn gegroepeerd in tweetallen) te bereiken.

Hoog en laag octaaf

Deze muzikale tekens helpen ons om de toonhoogte van de gewenste noten op de notenbalk te bepalen.

Voor zeer hoge noten is de notenbalk soms niet voldoende; er kunnen meer lijnen worden gezet, maar dit maakt de muzikale lezing ingewikkelder. Dus gebruiken we symbolen in het lage octaaf die ons in staat stellen het te interpreteren als een hoog octaaf.

Haakjes met de benamingen 8vb (ital. ottava bassa: "laag octaaf".) en 8va (Ital. ottava alta: "hoge octaaf".) geven aan dat de noot een octaaf lager of hoger moet klinken dan genoteerd.

Hoge octaaf
Hoge octaaf

Trill

De triller is een "muzikale versiering" die bestaat uit twee noten die elkaar snel afwisselen. De grondtoon en de volgende toon in de toonladder moeten zo snel mogelijk herhaald worden.

De triller wordt aangeduid met de letters tr. en bestaat uit drie delen: de voorbereiding, de maat en het einde.

Trill
Trills: diverse notaties

De triller moet altijd zeer gelijkmatig worden gespeeld; helder in snelle passages en zacht in langzame passages.

Arpeggio

De arpeggio (van het Italiaanse arpeggio, een afgeleide van het woord harp) is een teken dat voorafgaat aan een akkoord; het geeft aan dat de noten van het akkoord snel achter elkaar moeten worden aangeslagen, te beginnen met de laagste noot.

De noten worden niet gelijktijdig gespeeld, maar de een na de ander, d.w.z. in een ongevouwen akkoord.

Arpeggio voorbeeld
Arpeggio voorbeeld

Mordent

Het mordent is een melodische variatie die aangeeft dat een bepaalde noot zeer snel gespeeld moet worden door twee noten af te wisselen.

De eerste van deze noten is dezelfde als de hoofdnoot waaraan het mordent is gehecht; de tweede is de hogere trap. (met één toon of met een halve toon).

Mordent
Mordent

De Mordent moet netjes en beknopt gespeeld worden.

Dynamische nuances

Dynamische of intensiteits nuances zijn de verschillende gradaties van intensiteit die een of meer noten, een passage of een heel muziekstuk kan doorlopen. Ze worden aangeduid met tekens die regulatoren worden genoemd en ook met Italiaanse termen.

Het geluid kan zwak en sterk zijn. Het eerste wordt aangeduid met het woord "piano" en de laatste door het woord "forte"uitgedrukt.

Maar "piano" en "forte" kan verschillende gradaties van intensiteit hebben: Hoe meer "ffff" er voorkomen, hoe luider er gespeeld moet worden, en hoe meer "pppp", hoe stiller de intensiteit.

NaamDynamische symbolenBetekenis:
PianississimoMuziek dynamische piano.svgMuziek dynamische piano.svgMuziek dynamische piano.svgZo stil mogelijk
PianissimoMuziek dynamische piano.svgMuziek dynamische piano.svgZeer rustig
PianoMuziek dynamische piano.svgQuiet
MezzopianoMuziek dynamische mezzo piano.svgMiddelmatig stil
MezzoforteMuziek dynamisch mezzo forte.svgBetekent volgens
ForteMuziek dynamisch forte.svgVolgens
FortissimoMuziek dynamisch forte.svgMuziek dynamisch forte.svgZeer luid
FortississimoMuziek dynamisch forte.svgMuziek dynamisch forte.svgMuziek dynamisch forte.svgZo luid mogelijk
SforzandoMuziek uitdrukking sforzando sf.svg , Muziek uitdrukking sforzando sfz.svg synthesizer of Muziek uitdrukking forzando.svgSterk, geaccentueerd
Piano forteMuziek dynamische piano.svgMuziek dynamisch forte.svgEerst wordt het stiller, dan luider
Forte pianoMuziek dynamisch fortepiano.svgEerst luider, dan stiller
Meno pianoMinder stil
Meno forteMinder lawaaiig
Piano subitoPlotseling stil
Forte subitoPlotseling luid

De Picatto of Staccato

Staccato is een articulatieteken voor verkorte noten en wordt weergegeven door een punt boven of onder de noot. Articulatie in muziek gaat over de manier waarop de overgang tussen klanken wordt gemaakt.

Staccato
Staccato

Staccato verkort op subtiele wijze de noot ten opzichte van zijn oorspronkelijke waarde, en deze "staccato" noot wordt van de volgende noot gescheiden door een pauze. Deze korte stilte heeft geen effect op het volume van de noot.

Deel dit artikel

Wij onderzoeken, testen, beoordelen en bevelen onafhankelijk de beste producten aan. Als u iets koopt via onze links, kunnen wij een commissie ontvangen.

Meer bijdragen
Nieuws
Studie: De meest gespeelde nummers en riffs ter wereld
Welke liedjes willen muzikanten over de hele wereld het liefst spelen? Wij onderzochten deze spannende vraag en onderzochten welke nummerakkoorden en gitaarriffs wereldwijd het populairst zijn.
Lees meer →
De beste Duitse steden voor muzikanten
Voor kunstenaars
Studie: De beste Duitse steden voor muzikanten
In welke Duitse stad kunnen muzikanten het beste wonen? We onderzochten deze vraag en voerden een onderzoek uit naar de 40 grootste steden in Duitsland
Lees meer →
Gear
Ranglijst: Welke elektrische gitaren hebben de beste restwaarde?
We hebben de tweedehands prijzen van de 40 best verkochte elektrische gitaren geanalyseerd en vergeleken met de nieuwprijzen. We laten zien welke elektrische gitaren het meest verkopen op de tweedehandsmarkt en welke ...
Lees meer →
Voor kunstenaars
De populairste synthesizermerken in elk land
We hebben de Google-zoekopdrachten van de 6 populairste synthesizermerken in 118 landen geanalyseerd en de resultaten geëvalueerd. De resultaten zijn zeer interessant en tonen vooral ...
Lees meer →
De beste galmpedalen
Gear
De beste reverbpedalen voor gitaristen en producers
Een reverb pedaal kan ongelofelijke diepte toevoegen aan de gitaar en het geluid enorm verrijken. Ongeacht of je versterker al een ingebouwde galm heeft of niet ...
Lees meer →
De beste chorus pedalen
Gear
De 8 beste choruspedalen voor gitaristen en producers
Chorus pedalen waren vooral populair in de jaren 80 en legendes als Kurt Kobain of John Frusciante maakten ze nog populairder in de jaren 90. Tegenwoordig ...
Lees meer →